Quran ki sab se lambi, barri aayat 282 number hai. Ye surat Al-Baqara main hy jo sab se barri surat hy.  Yeh quran mein para 03 mein hai. Is aayat ko aayat ad’aeen ( karz ki aayat ) kaha jata hai. Is aayat mein karz lainay ke muamlaat par baat ki gayi hai. Yeh aayat –apne musalmanon ke maali lain dain par behas karti hai. Maqrooz aur karz dahindga ke haqooq aur zimma darion par guftagoo kerti hai. Allah taala karz lainay ki dastaweez likhne ka hukum deta hai. Yeh aayat hamein aisi dastawizaat ke musannif ke faraiz ke baray mein aagah karti hai. Yeh hamein is terhan ke lain dain ke gawahoon ke intikhab ke sath sath un ke faraiz ki hadaayat karta hai .

Sahih International ka tarjuma

 

 Surat No. 2 Ayat NO. 282

aey emaan walo ! jab tum kissi moyyan miyaad kay liye udhaar ka koi moamla kero to ussay likh liya kero , aur tum mein say jo shaks likhna janta ho insaf kay sath tehreer likhay , aur jo shaks likhna janta ho , likhney say inkar naa keray . jab Allah ney ussay yeh ilm diya hai to ussay likhna chahiye . aur tehreer woh shaks likhwaye jiss kay zimmay haq wajib horaha ho , aur ussay chahiye kay woh Allah say daray jo uss ka perwerdigar hai aur uss ( haq ) mein koi kami naa keray .   haan agar woh shaks jiss kay zimmay haq wajib horaha hai nasamajh ya kamzor ho ya ( kissi aur wajeh say ) tehreer naa likhwa sakta ho to uss ka sarparast insaf kay sath likhwaye . aur apney mein say do mardon ko gawah bana lo , haan agar do mard mojood naa hon to aik mard aur do aurten unn gawahon mein say hojayen jinhen tum pasand kertay ho , takay agar unn do aurton mein say aik bhool jaye to doosri ussay yaad diladay . aur jab gawahon ko ( gawahi denay kay liye ) bulaya jaye to woh inkar naa keren . aur jo moamla apni miyaad say wabasta ho , chahye woh chota ho ya bara , ussay likhney say uktao nahi . yeh baat Allah kay nazdeek ziyada qareen-e-insaf aur gawahi ko durust rakhney ka behtar zariya hai , aur iss baat ki qareebi zamanat hai kay tum aaenda shak mein nahi parro gay . haan agar tumharay darmiyan koi naqad lain dain ka soda ho to uss ko naa likhney mein tumharay liye kuch harj nahi hai . aur jab kharid-o-farokht kero to gawah bana liya kero . aur naa likhney walay ko koi takleef phonchai jaye , naa gawah ko . aur agar aisa kero gay to yeh tumhari taraf say nafarmani hogi . aur Allah ka khof dil mein rakho . Allah tumhen taleem deta hai , aur Allah her cheez ka ilm rakhta hai .

 

Ref:

https://theislam360.com/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.